Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit.
Hofparken Verkoop
Hofparken Verkoop
Hofparken Verkoop
Hofparken Verkoop

Privacy verklaring

Tijdelijke actie: De Binnenhaven
Profiteer de eerste 3 jaar van een vast (netto)rendement van 5,5% op uw investering!

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING
Hofparken Sales BV
Gyroscoopweg 144D, 1042 AZ Amsterdam
info@hofparken.nl – 020 – 226 19 95
Kvk: 78465605

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens.
Hofparken vindt het belangrijk om zorgvuldig met deze gegevens om te gaan. In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, hoe wij dit doen en hoe lang wij deze bewaren, met wie wij deze delen en wat uw rechten zijn.

 1. Verwerking

Verwerking van uw persoonsgegevens door Hofparken gebeurt op een zorgvuldige wijze en conform de geldende privacywetgeving.

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden verstrekt, bijvoorbeeld bij het aangaan van een overeenkomst met Hofparken, door het invoeren van uw gegevens op onze website, of door het solliciteren naar een baan. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verkrijgen uit openbare bronnen.

 1. Doeleinden en grondslagen

Nieuwsbrief

Via onze website kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief informeren wij u per e-mail over informatie, nieuws en ontwikkelingen op het gebied van Hofparken en houden wij u op de hoogte van producten, diensten en aanbiedingen van Hofparken.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • voor- en achternaam
 • e-mailadres

Wij gebruiken deze gegevens op basis van uw toestemming. U kunt zich op ieder moment afmelden voor de nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Op het moment dat u zich afmeldt, behouden wij uw gegevens op onze blokkeerlijst, zodat u daarna geen mailingen van Hofparken meer zult ontvangen.

Contact & Brochure aanvragen

Wij bieden verschillende mogelijkheden om contact met ons op te nemen. Dit kan telefonisch, maar ook via e-mail of via het contactformulier op onze website. Ook kunt u via onze website een brochure aanvragen.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • voor- en achternaam
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • eventuele informatie die u zelf invult als inhoud van een bericht

Wij gebruiken deze gegevens om uw verzoek om contact met u op te nemen af te handelen en om de overeenkomst hiertoe met u uit te voeren. Wij bewaren deze informatie, totdat wij denken dat u tevreden bent met onze reactie.

Leveranciers

Hofparken neemt goederen en diensten af.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • naam contactpersoon
 • (zakelijk) telefoonnummer
 • (zakelijk) e-mailadres
 • organisatienaam (optioneel)
 • betaalgegevens
 • factuurgegevens
 • eventuele inhoud van correspondentie

Wij gebruiken deze gegevens om de overeenkomst die wij met onze leveranciers aangaan, uit te kunnen voeren en om de relaties die hieruit voortvloeien te onderhouden. Wij bewaren deze gegevens gedurende de looptijd van de overeenkomst. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaartermijn van zeven jaar).

Sollicitaties

Reageert u op één van onze vacatures of stuurt u een open sollicitatie? Dan verwerken wij uw persoonsgegevens om uw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • curriculum Vitae
 • motivatiebrief
 • salarisindicatie
 • referenties
 • eventuele overige informatie die u meestuurt met uw sollicitatie

Wij gebruiken deze gegevens ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een arbeidsovereenkomst. Mocht u na afloop van de sollicitatieprocedure niet in dienst treden bij Hofparken, dan bewaren wij de sollicitatiegegevens niet langer dan zes weken na beëindiging van de procedure. Zo kunnen wij u alsnog benaderen als de eerdere kandidaat bij nader inzien niet geschikt blijkt. Wanneer wij u op dit moment geen functie kunnen aanbieden, kunnen wij – met uw toestemming – uw sollicitatiegegevens maximaal één jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure bewaren. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door ons een e-mail te sturen. Indien u bij ons komt werken bewaren wij uw sollicitatiegegevens in het personeelsdossier.

Een onderdeel van de procedure is een social media- en internet screening. Wij kunnen gevonden informatie gebruiken tijdens het sollicitatieproces voor verdere beoordeling. Het uitvoeren van de screening is noodzakelijk om te kunnen waarborgen dat bij het aannemen van nieuw personeel ons imago in stand blijft. Wij doen dit dan ook op basis van ons gerechtvaardigd belang. Wij zoeken hiervoor op uw naam op Google en eventuele profiel op diverse social media. Dit uiteraard voor zover deze profielen openbaar zijn; wij zullen u niet vragen om ons toegang te verlenen tot een afgeschermde social media-pagina of een connectie met ons te maken. Uiteraard zullen de bevindingen altijd met u worden besproken. Wij wijzen mensen niet af enkel op resultaten van een screening. Mocht u bezwaar hebben tegen de screening, dan kunt u dit per e-mail aangeven op het moment dat u solliciteert.

Als wij hulp nodig hebben van externe HR-consultants met betrekking tot uw sollicitatie kan het zijn dat wij uw gegevens naar hen doorsturen.

 1. Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Hofparken deelt uw gegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • dat nodig is om de overeenkomst met u uit te voeren;
 • u hier toestemming voor geeft;
 • wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
 • wij dat wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf.

De partijen die in onze of uw opdracht persoonsgegevens verwerken zijn:

 • Onze parken
 • Cookie-leveranciers (zie onze Cookieverklaring)
 • IT-leveranciers en -dienstverleners
 • Betaling-dienstverleners (en incassobureau)
 • Evenement organisaties en locaties
 1. Doorgifte van Persoonsgegevens

Om onze diensten te kunnen verlenen, kan Hofparken uw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Hofparken doet dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit betekent bijvoorbeeld dat wij een modelovereenkomst van de Europese Commissie gebruiken of afspraken maken over de omgang met persoonsgegevens.

 1. Beveiliging

Hofparken treft passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 1. Rechten

U heeft de volgende rechten:

 • recht op inzage (u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien);
 • recht op rectificatie (u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn);
 • recht om uw toestemming in te trekken (u kunt uw toestemming altijd eenvoudig intrekken);
 • recht van bezwaar (u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens);
 • recht op verwijdering (u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen);
 • recht op overdraagbaarheid van gegevens (indien het technisch mogelijk is, heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen naar een derde partij);
 • recht op beperking van de verwerking (in sommige gevallen kunt u verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegevens, al dan niet tijdelijk, te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van u verwerken).

Wanneer u gebruik wenst te maken van één van deze rechten, kunnen wij u vragen om u te identificeren. Hofparken zal in principe binnen 1 maand aan uw verzoek voldoen.

 1. Klacht

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 1. Vragen

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring dan horen wij die natuurlijk graag. U kunt uw vraag mailen naar info@hofparken.nl.